סוג הנכס: E-Commerce store

סוג הנכס
מימוש
סוג הנכס
מימוש
Buy
חנות איקומרס למכירה
Premium perfumes e-commerce website for Israeli audience
מכירה
Buy
חנות מבוססת שופייפי
POD E-commerce store – custom prints of dogs
מכירה
240,000.00 ₪
Monthly net profit
11,250.00 ₪